^Back to Top

Sprawozdanie 2011

 

     Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Pracy

i Polityki Społecznej

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

organizacji pożytku publicznego

 

za rok 2011

 

 

 

 

 

 

ü   Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

ü   Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

ü   We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;

ü   We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

 

Miejsce na notatki MPiPS

 

Data wpłynięcia sprawozdania

(wypełnia MPiPS)

 

 

 

 

 

I.Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

FUNDACJA DUCHA na RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj  :  POLSKA

Województwo : KUJAWSKO - POMORSKIE

Powiat : TORUŃ

Gmina: TORUŃ

Ulica: SZOSA BYDGOSKA

Nr domu:

Nr lokalu : 15

Miejscowość : TORUŃ

Kod pocztowy : 87-100

Poczta: TORUŃ

Nr telefonu : 56 62 269 79

 Nr faxu: 56 62 269 79

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Strona www : fundacja ducha.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

13 października 1992r.

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

21  grudnia  2004 r.

5. Numer REGON

870173244

6. Numer KRS

0000059457

                                           


7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Joanna Duszyńska – Gawińska - Prezes Zarządu        

Maria Jolanta Żydołowicz - Wiceprezes              

Stanisław Kijewski - Wiceprezes

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Aleksandra Bielicka

Helena Cybulska

 

Jarosław Orzech

9. Cele statutowe organizacji

 

 

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Fundacji jest działalność służąca aktywizacji ludzi niepełnosprawnych i ich integracji z ludźmi zdrowymi, a zwłaszcza:

       1/ ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i

społeczna dotycząca niepełnosprawnych

2/ promowanie i prowadzeniedziałalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych,

3/ aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej,

4/ inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacyjnych ludzi niepełnosprawnych

5/ tworzenie płaszczyzn organizacyjnych dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w dziedzinie przywracania ludzi niepełnosprawnych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,

6/ propagowania idei mecenatu dla ludzi niepełnosprawnych.

2. Realizując cele określone w ust. 1 Fundacja uwzględnia propagowanie idei ekologicznych oraz wspieranie inicjatyw                     w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki          oraz rozwoju krajoznawstwa i ruchu sportowo-turystycznego.

 

 

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

 

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1/ organizowanie imprez dla ludzi niepełnosprawnych i z ich udziałem,

2/ udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji, a zwłaszcza wspieranie organizacji stanowisk pracy dla niepełnosprawnych,

3/ organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych, poświęconych problemom ludzi niepełnosprawnych,

4/ udzielenie pomocy materialnej ludziom niepełnosprawnym                 w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,

5/ fundowanie stypendiów oraz finansowanie badań naukowych            z zakresu rehabilitacji ludzi niepełnosprawnych,

6 / prowadzenie ośrodka rehabilitacji

 7/ modernizacja, rewitalizacja i rozwój bazy rehabilitacyjnej Fundacji

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

 

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

 

1. ochrona i promocja zdrowia

 

2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

 

 

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W zakres działań terapeutycznych realizowanych przez nas wchodzą:

a. Hipoterapia – ćwiczenia odbywają   się przez cały rok ,  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych w ćwiczeniach uczestniczą uczniowie ze szkół specjalnych, ośrodka szkolno – wychowawczego, środowiskowego domu pomocy oraz przedszkola integracyjnego – oddział dla dzieci niepełnosprawnych, w godzinach popołudniowych  niepełnosprawni , którzy przyjeżdżają  z rodzicami bądź też opiekunami. Jedno ćwiczenie hipoterapeutyczne trwa ½ godziny. Ćwiczenia z pacjentem realizowane są przez  zespół trzech  osób – hipoterapeutę, osobę do asekuracji oraz osobę prowadzącą konia. W procesie tym uczestniczą też wolontariusze którzy byli przeszkoleni na kursach organizowanych przez naszą Fundację.

b.  Hydroterapia -  zajęcia odbywają  się na wynajętym basenie 1 – 2 razy w tygodniu.  Duża niecka basenowa służy do ćwiczeń dla starszych dzieci i młodzieży natomiast brodzik do ćwiczeń dla małych dzieci, ponadto w dyspozycji pozostawały  również wanny do hydromasażu. 

c. Terapia wspinaczkowa  - ćwiczenia wspinaczkowe na sztucznej ścianie wspinaczkowej oraz na specjalnie przygotowanym stanowisku do terapii wspinaczki  linowej.

d. Ćwiczenia fizjoterapeutyczne  -  ćwiczenia z rehabilitantem – fizjoterapeutą.- prowadzone są  w godzinach dopołudniowych i popołudniowych z wykorzystaniem sprzętu tj. materace do ćwiczeń Aireks, Zestaw TerapiMaster Plus Ekstra, wałki , piłki  rehabilitacyjne oraz tor do nauki chodzenia, stół do ćwiczeń manualnych oraz aparat Douter Plus  itp.

e.. Terapia zajęciowa – zajęcia indywidualne z terapeutą. Prowadzone są 4 razy w tygodniu. Zajęcia te poszerzone są o terapię psychopedagogiczną. Prowadzimy też zajęcia wspólne dla dziecka i rodzica

f. Spotkania terapeutyczne niepełnosprawnych – mają charakter towarzyski a zarazem roboczy i służą opracowywaniu planów wyjazdów i omawianiu już odbytych obozów rehabilitacyjnych, ich dokumentacji wideo i fotograficznej, problemów bieżącej działalności. Spotkania są metodą terapii z pogranicza socjologii. W tych spotkaniach bierze udział średnio 20 -  30 osób w tym niepełnosprawni, opiekunowie i wolontariusze.

g. Spotkania niepełnosprawnych z nauką.

Spotkania organizowane systematycznie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla ludzi niepełnosprawnych, członków ich rodzin i przyjaciół, w każdy pierwszy czwartek miesiąca.           Na spotkania te zapraszani są jako wykładowcy wybitni przedstawiciele świata nauki. Oprócz poszerzania wiedzy z różnych dyscyplin, stanowią te spotkania ważne ogniwo integrowania się  z resztą społeczeństwa, a nade wszystko dowartościowania osobowościowego uczestników.            W spotkaniach tych uczestniczy jednorazowo 20-50 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ogniska na końskich padokach ,

-   comiesięczne niedzielne nabożeństwo w Kościele Garnizonowym,

-  spotkania ze studentami dyscyplin humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

-  spotkania z młodzieżą szkół średnich i policealnych,

-   imprezy kulturalno – sportowe dla niepełnosprawnych,

-  imprezy integracyjne.

 

 

 

 

h. Spotkania okolicznościowe:

-  udział niepełnosprawnych i wolontariuszy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

-  ogniska na końskich padokach ,

-   comiesięczne niedzielne nabożeństwo w Kościele Garnizonowym,

-  spotkania ze studentami dyscyplin humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,

-  spotkania z młodzieżą szkół średnich i policealnych,

-   imprezy kulturalno – sportowe i integracyjne dla niepełnosprawnych,

 

i. Turnusy , rajdy,  obozy, wycieczki  i imprezy kulturalne, turystyczne i rekreacyjne  :

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji zadania

 

Wycieczka do Bydgoszczy -  zwiedzanie miasta oraz pływanie statkiem po Brdzie

 5.05.2011r

 

Festyn Rodzinny na Bydgoskim Przedmieściu  - na Łąkach Fundacji

21. 05.2011r.

 

Msza Polowa – odprawiana na terenie Fundacji 

31.05.2011r

 

Dzień dziecka dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej w bazie Fundacji Ducha

01.06.2011r.

 

Udział w Zielonej Szkole pt. Poznajemy Park Narodowy – Bory Tucholskie – Swornegacie 

10-12.06.2011r.

 

Turnus rehabilitacyjny -  Rajd kajakowo – konny w Puszczy Augustowskiej  

03-16.07 2011r.

 

Obóz rehabilitacyjny  integracyjny  – kajakowo – konny  w Puszczy Augustowskiej 

19.07. – 30.07.2011r.

 

Turnus  rehabilitacyjny konno – wspinaczkowy  w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej                                  

14.08. – 27.08.2011r.

 

Wycieczka do kręgielni w Wąbrzeźnie

14.09.2011r

 

Rajd żeglarski dla niepełnosprawnych Jachtem Województwo Toruńskie po Bałtyku                                           

16.09. – 18.09.2011 r.       

 

Zawody konne „ Rodzic – dziecko – koń:”

02.12.2011r.

 

Spotkanie wigilijne w „Róży Wiatrów”

11.12.2011r.

 

Koncert kolęd – „Kolędy dla Ducha” w Kościele Garnizonowym

19.12.2011r.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

 Cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

 

x nie

 

 

 

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

 

Lp

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w okresie sprawozdawczym

1

 -

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

 

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

383

Osoby

prawne

-                                                                                                     

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

działalność rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzona zgodnie z celami statutowymi w bazie Fundacji przez cały rok kalendarzowy  jest nieodpłatna.

Zakres tej działalności:

rehabilitacja naturalna: hipoterapia, terapia wspinaczkowa, hydroterapia, fizjoterapia, terapia zajęciowa, oraz szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna- spotkania okolicznościowe, spotkania z nauka, wycieczki, imprezy kulturalno – sportowe, integracyjne  itp.

 

 

Kod PKD:

86.90E

Kod PKD:

94.99Z

Kod PKD:

 

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

Cały kraj, głównie województwo - kujawsko pomorskie

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

X tak

    nie

 

 

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego

 

 

 

 

 

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

 

Organizowane przez Fundację w okresie  letnim wyjazdowe  obozy rehabilitacyjne: konno – kajakowe i konno wspinaczkowe.  (uczestnicy pokrywają część kosztów związanych z uczestnictwem w obozach.)

 

 

 

Kod PKD:

86.90E

Kod PKD:

94.99Z

Kod PKD:

 

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację odpłatnej działalności pożytku publicznego

 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

 

Cały kraj                                                                                         .

 

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

 X   nie

 

 

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej

 

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

 

Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

Kod PKD:

-

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej

 

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, „zagranica”)

Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)

 

 

919.242,88 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

 

1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

            0,00

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

143 561,10     

3. Przychody z działalności gospodarczej

0,00   

4. Przychody z działalności finansowej 

532,44   

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

53.241,53   

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

    527.872,53 

 

 

 

w tym:

 

 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

0,00   

b) ze środków budżetu państwa

  429. 242,53 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

98.630,00 zł

d) z dotacji z funduszy celowych                 

0,00   

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  

87 316,99zł

w tym:

a) ze składek członkowskich

0,00   

b) z darowizn od osób fizycznych

11.067, 50 zł

c) z darowizn od osób prawnych

7.150,00 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 

e) ze spadków, zapisów

46.253,64 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

0,00 

g) z nawiązek sądowych

22.845,85 

h) ze świadczeń pieniężnych 

0,00 zł

8. Z innych źródeł

106.718,29zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 

2. Wynik działalności gospodarczej

            0,00 

            w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

 0,00 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych

0,00  

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

 

      49 627,58zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

 

1

Koszty hipoterapii

12 748,70 zł

2

 

Imprezy  kulturalno - sportowe dla osób niepełnosprawnych

5 961,08 zł

3

Turnusy, obozy i rajdy rehabilitacyjne

 

25 449,22zł

4

 

Koszty kampanii informacyjnej i reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

5.468,58 

5.

Kwota do wykorzystania w 2012r.

3.613,95 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

1

Na działalność statutową Fundacji

49 627,58   

2

 

,    

3

 

  ,   

4

 

  ,   

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

912.602  ,55

49 627,58zł

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

513 356,94

18 709,78

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

177 905,40 

25 449,22 

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00     

 

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja

133.765,50

0,00

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

5.468 ,58

5.468,58 

f)pozostałe koszty ogółem:

82 106 ,13   

0, 00   

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

 

 

 

 

X  z podatku dochodowego od osób prawnych

 

X  z podatku od nieruchomości

 

X z podatku od czynności cywilnoprawnych

 

 

 

 

-> jakich?____________________________

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)

x tak

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

 

X użytkowanie wieczyste

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

 

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

                                                                            14  osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

 

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

13,75 etatów

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

 16 osób

 

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

           osób fizycznych

 

            osób prawnych

 

 

3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja pozyskała……………członków

 

organizacja straciła……………….członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

 

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

 X tak

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

18  osób

w tym:

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

 0 osób

d)członkowie organu zarządzającego

 0 osób

e) inne osoby

18 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni

 

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

25 osób

w tym:

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

 

0 osób

e) inne osoby

 

25 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

 

 

        393.740,00   

 

 

w tym:

a) z tytułu umów o pracę

317.128  ,00   

 

wynagrodzenie zasadnicze

                0  ,00 

nagrody

       0,00   

premie

  52.390 , 00

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

  0, 00

 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

24.222,00

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego

 

 

393.740 ,00

w tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego

  14 100,00 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

379 640,00 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji

 

 

0 ,00

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

Umowa o pracę  - 2 239,50 zł

Umowa  cywilnopr.

- 1 513,75

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00  ,  

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00  ,   

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

 3.900 ,00

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

 

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

   Odrębnie wyliczono  przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla  osób:

1/ wykonujących umowę o pracę -2.239,50  zł brutto

2/  zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej –   średnio 1513,88 zł brutto,  w tym:

*działalność nieodpłatna średnio - 1446,00 zł brutto

*działalność odpłatna - średnio 1566,67 brutto

umowy te zawierane są często na krótki okres czasu, dotyczy to szczególnie  umów zlecenia zawieranych na krótkie terminy w związku z realizacją turnusów, obozów i rajdów rehabilitacyjnych.

 

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

 X nie

 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

  0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Nie przyznajemy pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

X tak

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

 

 

Lp

Nazwa zadania

Kwota

1

Rehabilitacja naturalna i szeroko  pojęta rehabilitacja   społeczna  01.01.2011-31.12.2011r.

80.000,00 zł

2

Festyn Rodzinny na Bydgoskim Przedmieściu 21.05.2011r.

6.100,00 zł

3

Udział w Zielonej Szkole pt.”Poznajemy Park Narodowy „ Bory Tucholskie” 10-12.06.2011r.

3.530,00

4

Rajd żeglarski dla niepełnosprawnych Jachtem Województwo Toruńskie po Bałtyku                                     16.09. – 18.09.2011                   

                       

2.000,00 zł.

5

Spotkanie wigilijne niepełnosprawnych dniu  11  grudnia 2011r.

 

2.000,00

6

Koncert kolęd – Kolędy dla Ducha w dniu 19 grudnia 2011r.

5.000,00

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej

X tak

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

 

 

Lp

Nazwa zadania

Kwota

1

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek - rehabilitacja naturalna - hipoterapia, terapia wspinaczkowa i hydroterapia - oraz ćwiczenia kinezyterapeutyczne, terapia zajęciowa poszerzona o szkolenia dotyczące nabywania umiejętności sztuki komunikacyjnej „

01.01.2011 – 31.12.2011r.

305.556,85 zł,   

 

 

 

 

 

 

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

 

 

X nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

 

 

Lp

Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

0,00   

2

 

0,00   

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

 

 

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów lub akcji w kapitale

% udziału w ogólnej liczbie głosów

1

Nie dotyczy

 

%

%

2

 

 

%

%

3

 

 

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

 

 

1

Nie dotyczy

2

 

3

 

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

 

Lp

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia kontroli

1

Dokumenty księgowe Fundacji Ducha

Komisja Rewizyjna –nie wniesiono uwag

18.03.2011r.

2

Dokumenty Płatników Składek

Inspektorat Kontroli ZUS – nie wniesiono uwag

31.05.2011r.

3.

Realizacja zadania -  Rehabilitacja naturalna

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Torunia- nie wniesiono uwag

04.07.2011r/

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

X nie

5. Dodatkowe informacje

 

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W miesiącu listopadzie 2011r. przystąpiliśmy do realizacji  przedsięwzięcia w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic  miast -  projekt pn Rewitalizacja obiektów  ośrodka  rehabilitacyjnego  oraz zagospodarowanie terenu  Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych

Sporządził/a

Imię i nazwisko

Funkcja

 

Maria Jolanta Żydołowicz

Podpis

 

 

 

 

Data wypełnienia sprawozdania

 

 

30.03.2012r.

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja posiada pieczęć